Blogos mergaitės dienoraštis

Blogos mergaitės dienoraštis Knygos Heroj Mai TaujantiMet Kotryna Ar Ji I Ties Bloga Mergait Kotryna Nuolat Meluoja, Da Nai Pasiklysdama Savo Fantazijose, Nuolat Pykstasi Su Artimaisiais Nor Dama Atkreipti Draugi D Mes , Ji Apsiskelbia Esanti N Ia, Bandydama Prasimanyti Pinig , Sivelia Paini Kriminalin Istorij , Ji B Ga I Nam , Atsitiktinai Vaidina Teatre Ir Netik Tai Susiduria Su Tikra, Nesuvaidinta Tragedija Artimo Mogaus Mirtimi Heroj S Akimis Autor Puikiai Atskleid Ia Suaugusi J Portretus, Apnuogindama J Ego Maik Iai, Su Kand Ia Paaugli Ka Ironija Kotryna Savo Dienora Tyje Pasakoja Apie J Silpnybes, Kuri Vaikai Tur T Nepasteb Ti, Da Nai I Kreiptus Tarpusavio Santykius Heroj S Vienme Iai, Pa M Rankas Blogos Mergait S Dienora T Ir Pab G Nuo Suaugusi J , Roman Sukramtys Per Vien Nakt Nor Jau Para Yti Istorij Apie Tai, Kaip I Paaugli Mes Pama U Tampame Suaugusiaisiais, Kaip Kei Iam S Ir Kas Mumyse Skatina T Kait , Ra O Scenarij Autor , Ra Ytoja Ir Re Isier K Gudonyt I Knyg Pirmiausia Tur T Perskaityti Suaugusieji, Kad Prisimint , Kad Patys Karstydavosi Med Iais, Kraustydavo Mamos Pinigin , Sikniaub Pagalv Velniop Si Sdavo Savo Gimdytojus Ir Sugeb Davo Visiems Sukelti Begal Problem Knyga Pad S Atsikvo Ti Iems Neseniai Buvusiems Paaugliams, Kurie Tap Pavyzdingais T Vais Reikalauja I Savo Vaik Nesuprantamo, Svetimo Ir Ne Manomo Dalyko Gyventi Ir M Styt Kaip Jie

Kristina Gudonyt ra ytoja G li dvaras , Blogos mergait s dienora tis , Ida i e li sodo , spektakli , populiari televizijos film scenarij autor ir re isier , aktor , dailinink Blogos mergait s dienora tis 2009 m buvo pripa intas geriausia knyga paaugliams, Ida i e li sodo 2012 aisiais 2014 m K Gudonytei u talenting k ryb vaikams ir paaugliams, u taig intelekt

✰ Blogos mergaitės dienoraštis Epub ✶ Author Kristina Gudonytė – Ultimatetrout.info
 • Paperback
 • 223 pages
 • Blogos mergaitės dienoraštis
 • Kristina Gudonytė
 • Lithuanian
 • 22 August 2017

10 thoughts on “Blogos mergaitės dienoraštis

 1. says:

  Svarbiausi knygos veik jai Kotryna mai taujanti, nekantri ,neklausanti suaugusi , da nai meluojanti, turinti savo nuomon , greitai siaudrinanti paaugl Kotryna neturi daug draug , nes su visais labai greit susipyksta.Turi blog pro i , vienas i j r kymas Jos t vai i siskyr , Kotryna gyveno pas mo iut Valerij.Mama tapytoja, labai r pestinga, nuo irdi, besir pinanti mama Da nai neranda bendros kalbos su Kotryna, bet ji tikrai stengiasi b t gera mama.El labai draugi ka, nuo irdi, atvira mergina Ji pastojo penkiolikos met , buvo vis teisiama, bet i liko stipri ir geranori ka Gyvena viena.Senut Kazimiera Kotrynos geriausios draug s slaugoma senut I kalbinga, gera, draugi ka, maloniai bendraujanti, kartais pajuokaujanti.Veiksmas vyko pas mam , El arba senut Kazimier namuose Vasara nuo bir elio 15 dienos iki liepos 20.Knygos tema Pasaulis paauglio akimis.Kotryna susipykusi su t iu nusprend pagyventi pas mam Begyvendama pas mam ji apsimelavo prie drauges ir mamos irdies draug , kad yra n ia Mama bei jos draugas nusprend i si sti Kotryn sveikatingumo stovykl Nidoje Kotryna susitiko su savo sena drauge Elvyra Ele ir susitar , kad vietoj Kotrynos Nid va iuot ji, o Kotryna pas Ele pagyvent namuose Kol Kotryna gyveno pas El , ji prad jo dirbti pas vien senut kaip slaugytoja Kotryna be galo suart jo su senute, bei atrado savo ger j pus.Pagrindin mintis Neskub ti u augti ir vertinti aplink supan ius monesCitatos Staiga mane ap m ka koks nesuprantamas azartas, u simaniau tr ks ply i tempti t viskuo nusivylusi senien dienos vies Kotryna i sived pirm kart ilg laik lauke nebuvusi senut lauk ir padar j be galo laiminga Vos engiau, t vas atsiv d j s kirto tok antaus , kad ma a nepasirod Po io vykio Kotryna persik l gyventi su mama Kotryna labai nesutar su t vu, jis prie j k l rank , vadino visokiomis baisiomis pravard mis Mergait nem go mo iut s i t io pus s Tarp m s nekant, vietoj led geriau b t ir man nupirkusi cigare i , nes po tos psicholog s velni kai nor jau r kyti Kotryna tur jo didel priklausomyb cigaret ms, bei kartais i gerdavo alkoholio.Knyga para yta dienora io forma Labai lengvai ir greitai skaitoma Mane knyga nuvyl , nes nebuvo jokios pagrindin s kulminacijos ir atomazgos Buvo labai laisvai para yta, dienos viena nuo kitos per daugiausiai nesiskyr Mano nuomon gale knygos pager jo, nes buvo daugiau veiksmo i knyg si lau perskaityti paaugliams, o ypa j t vams, kad b t lengviau perprasti paauglio m stym ir elges.

 2. says:

  Kadangi nesu literat ros kritik , o ir i silavinimo ioje srityje neturiu, negaliu vertinti k rinio pagal tai, kaip jis atrod 2009 met viesoje, kai knyga buvo pripa inta geriausia metuose, skirta paaugliams, kai lietuvi knyg ios am iaus kategorijos mon ms nelabai dar ir buvo Kaip ir visos K Gudonyt s knygos, i para yta gra iai, palie iamos pa eid iam visuomen s sluoksni problemos seno ir ligoto vieni o mogaus, besilaukian ios paaugl s, i siskyrusi eim gyvenim ir kitos Visada skaitydama tokias knygas bandau suprasti, kod l pasirenkami tokie veik jai, kuri gyvenimus sijausti yra sud tinga i knyga, kaip ir dauguma lietuvi autori k rini paaugliams, man nebuvo tas skaitinys, kur paneriu ir gyvenu jame tai buvo dar viena istorija, kuri perskai iau d l paties perskaitymo fakto, kuri yra puikus lietuvi kumo pavyzdys literat roje ir kuri, mano manymu, ka in ar patenkint iuolaikinio skaitan io paauglio poreikius.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *